NGÀNH SỮA (Q2/2020)


Thông tin ngành hàng được sự phối hợp, tư vấn từ VIRAC 
Phân tích và Báo cáo

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác