Thực hiện dự án

Ở giai đoạn thực hiện dự án, Chủ đầu tư/Nhà thầu sẽ thực hiện các công việc sau:
(i) Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); 
(ii) Khảo sát xây dựng (nhằm phục vụ việc thiết kế xây dựng công trình);
(iii) Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng
(iv) Cấp giấy phép xây dựng;
(i) Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng;
(ii) Thi công công trình xây dựng;
(iii) Giám sát thi công xây dựng;
(iv) tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành;
(v) vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng;
(vi) bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc cần thiết khácTìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác