Báo cáo đánh giá tác động môi trường

(i) Thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Việc đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án.
(ii) Các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tùy thuộc vào quy mô, tính chất của Dự án, Danh mục cụ thể các dự án thuộc diện phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được cơ quan có thẩm quyền (tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của Dự án)
(iii) Dự án phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường: 
a) Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và cũng không thuộc diện các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Phụ lục 4 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác