Phân loại dự án đầu tư xây dựng; cấp công trình xây dựng

Dự án xây dựng được phân loại theo quy mô, mức độ quan trọng; công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích quản lý; nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư nhằm quản lý các hoạt động xây dựng (cơ quan quản lý, quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng...)

1. Căn cứ vào công Theo tính chất công trình xây dựng, dự án xây dựng gồm: 
(i) Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng (công trình nhà ở, công trình công cộng và công trình dân sinh khác); 
(ii) Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (nhằm khai thác, sản xuất các loại nguyên, vật liệu, sản phẩm, năng lượng); 
(iii) Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (nhằm cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật;
(iv) Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (xây dựng các công trình nhằm phục vụ cho người và phương tiện giao thông sử dụng để lưu thông, vận chuyển người và hàng hóa);
(v) Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (nhằm tạo ra các công trình phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho việc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, xây dựng và bảo vệ đê điều);
(vi) Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ quốc phòng, an ninh (nhằm phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh);
(vii) Dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗ hợp như đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế…

2. Căn cứ vào nguồn vốn sử dụng, dự án đầu tư xây dựng gồm:
(i) Dự án đầu tư công;
(ii) Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công;
(iii) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP)
(iv) Dự án sử dụng vốn khác

3. Căn cứ vào quy mô, mức độ quan trọng của Dự án, công trình xây dựng gồm:
- Dự án quan trọng quốc gia;
- Dự án nhóm A;
- Dự án nhóm B;
- Dự án nhóm C;

4. Cấp công trình xây dựng
a) Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng được xác định căn cứ vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công trình, bao gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV;
b) Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác