Chuẩn bị dự án

Ở giai đoạn chuẩn bị Dự án, chủ đầu tư/nhà thầu sẽ thực hiện các công việc sau:
(i) Khảo sát xây dựng (nhằm phục vụ việc lập dự án đầu tư xây dựng).
(ii) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre-F/S) dự án đầu tư xây dựng công trình (áp dụng đối với dự án quan trọng quốc gia, Dự án nhóm A) để xem xét, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng;
(iii) Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) (đối với Dự án không thuộc diện (i) Dự án quan trọng quốc gia (ii) Dự án nhóm A (iii)Dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật  như công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo, công trình xây dựng quy mô nhỏ (iv) Nhà ở riêng lẻ);
(iv) Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựngTìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác