Kết thúc xây dựng:

(i) Quyết toán hợp đồng xây dựng;
(ii) Quyết toán dự án hoàn thành, xác nhận hoàn thành công trình, 
(iii) Bảo hành công trình xây dựng, 
(i) Bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết khác.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác