Sóc Trăng phấn đấu thu hút 30.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư năm 2023

Theo đó, Chương trình xúc tiến đầu tư của Sóc Trăng có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh như: kinh tế biển, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái;đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp.
         
                                  
                     (Nguồn: Internet)

Cụ thể, tỉnh phấn đấu trong năm 2023, thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô lớn, mang tính chất động lực,phù hợp với lợi thế của tỉnh; trong đó chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến và bảo vệ môi trường. Đồng thời, vận động thu hút đầu tư theo danh mục Dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2023 - 2025, trong đó tập trung vào những đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp xúc, gặp gỡ 100 lượt nhà đầu tư với 30 dự án, số vốn dự kiến đăng ký đầu tư 30.000 tỷ đồng, trong đó cấp chủ trương đầu tư khoảng 30% trong tổng số dự án đăng ký đầu tư.

Tỉnh Sóc Trăng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các nhà đầu tư, cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư kịp thời giải quyết khókhăn trong quá trình triển khai từ khi bắt đầu dự án cho đến khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; chú trọng xúc tiến đầu tư “tại chỗ” với việc tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu, qua đó tạo niềm tin cho nhà đầu tư mới…


Trên cơ sở đánh giá các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh trong những năm vừa qua,Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Sóc Trăng dự kiến thực hiện các nội dung: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng hình ảnh, quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư như phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (thuộc Cục Đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư); kết nối với các tổ chức, hiệp hội nước ngoài (JICA, JETRO, KOTRA, Am Cham, EuroCham…); các công ty tư vấn, các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư tạiViệt Nam để vận động thu hút đầu tư vào tỉnh…

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác