Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức thuế suất thông thường là 20%. Các mức thuế ưu đãi và miễn giảm được áp dụng đối với địa bàn và ngành nghề khuyến khích đầu tư. 

Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao và dự án đầu tư vào các lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư như ứng dụng công nghệ cao, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường, sản xuất phần mềm, năng lượng tái tạo, phát triển công nghệ sinh học… được hưởng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm (trong thời gian này được miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo).

Các dự án đầu tư trong lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản ở các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm… được hưởng mức thuế suất 10% cho toàn bộ thời hạn dự án.

Ngoài ra, còn có các mức thuế ưu đãi 15%, 17% áp dụng đối với các dự án khuyến khích đầu tư và dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và các dự án này có thể được miễn thuế từ 2-4 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Chuyển lỗ: Doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác