Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân chia làm hai đối tượng: Đối tượng cư trú (có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam) và đối tượng không cư trú.

Thu nhập cá nhân gồm có thu nhập từ tiền lương tiền công, và thu nhập khác ( thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản, thừa kế…).

Đối người cư trú, thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được trừ các khoản đóng góp bảo hiểm và các khoản giảm trừ (giảm trừ cho người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, cho 1 người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng) trước khi tính thuế và thuế được tính theo biểu thuế lũy tiến, mức thuế suất thấp nhất là 5% và mức cao nhất là 35%.
 
Đối với người không cư trú, thuế suất 20% được áp dụng trên tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Đối với các khoản thu nhập khác, mức thuế suất khác nhau, từ 0,1% đến 20% sẽ được áp dụng đối với từng loại thu nhập. 


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác