Thuế giá trị gia tăng (VAT)

VAT áp dụng đối với hầu hết hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, kể cả các hàng hóa nhập khẩu. 

VAT gồm có các mức thuế: 0%, 5%, 10%, trong đó mức thuế thông thường là 10% được áp dụng đối với hầu hết hàng hóa, dịch vụ; 5% đối với một số hàng hóa, dịch vụ khuyến khích; và 0% đối với hàng xuất khẩu và vận tải quốc tế. Một số hàng hóa và dịch vụ nhất định được miễn VAT, ví dụ như các sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến do người sản xuất bán, một số dịch vụ giáo dục, bảo hiểm và một số thiết bị nhập khẩu nhất định. Sự khác biệt giữa việc chịu VAT 0% và được miễn VAT là trong trường VAT 0%, thuế GTGT đầu vào có thể được kê khai và hoàn lại từ cơ quan thuế.

Miễn VAT: Doanh nghiệp FDI được miễn VAT đối với máy móc, thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.  Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác