Ưu đãi đầu tư

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư: 
(a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; 
(b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư, gồm: 
- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 
- Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
(c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; 
(d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; 
(đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.
Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng trên không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư: 

(a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; 
(b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; 
(c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Xem thêm:
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản pháp luật có liên quan:
Luật Đầu tư số 68/2014/QH13
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác