Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:
1. Giai đoạn chuẩn bị
- Tìm kiếm, lựa chọn địa điểm đặt trụ sở Công ty; ký hợp đồng thuê trụ sở;
- Chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật
2. Xin chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư); Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Các Dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư thường là những dự án có quy mô lớn (về vốn, về nhu cầu sử dụng đất, tầm quan trọng của dự án...) 
Trường hợp Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh/Ban Quản lý Khu công nghiệp để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm các tài liệu sau:
(i) Bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);
(ii) Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu);
(iii) Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư (giấy chứng nhận thành lập công ty đối với tổ chức/Hộ chiếu đối với cá nhân);
(iv) Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, gồm một trong các tài liệu sau:
- Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
- Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính;
- Bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
- Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư tại ngân hàng...);
(v) Hồ sơ pháp lý về địa điểm thực hiện dự án
Thời gian: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, thời hạn này là 05 ngày, kể từ ngày nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư).
3. Đăng ký thành lập doanh nghiệp
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện dự án đầu tư đã được cấp. Hồ sơ thành lập công ty gồm các tài liệu sau:
(i) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);
(ii) Danh sách thành viên/cổ đông (theo mẫu);
(iii) Điều lệ
(iv) Hồ sơ pháp lý của cổ đông/thành viên công ty (hộ chiếu/giấy chứng nhận thành lập);
(v) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp (bản sao công chứng)
4. Giai đoạn hoàn thiện các thủ tục khác để Công ty chính thức đi vào hoạt động
-  Làm dấu doanh nghiệp tại cơ sở khắc dấu. Dấu do doanh nghiệp tự quản lý.
-  Thực hiện mở tài khoản vốn tại ngân hàng để nhận nguồn vốn đầu tư/vốn góp của nhà đầu tư; mở tài khoản hoạt động của doanh nghiệp tại ngân hàng phục vụ cho các hoạt động thu/chi của doanh nghiệp;
- Kê khai và nộp thuế môn bài trước ngày cuối cùng của tháng doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thực hiện việc kê khai, đặt in hóa đơn điện tử  Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác