Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác của nhà đầu tư/doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh
- Vốn đầu tư của nhà đầu tư để thực hiện dự án được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
- Vốn đầu tư gồm vốn chủ sở hữu (hay còn gọi là vốn góp/vốn điều lệ) và vốn vay. Nhà đầu tư có thể huy động vốn vay để thực hiện dự án từ công ty mẹ hoặc các tổ chức tài chính khác. Đối với khoản vay có thời hạn trên 1 năm, doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký khoản vay với Ngân hàng nhà nước trước khi thực hiện việc rút vốn và trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký thỏa thuận vay.
- Vốn điều lệ (hay còn gọi là vốn góp, vốn chủ sở hữu) là giá trị tài sản do chủ sở hữu/các thành viên góp vốn góp  vào công ty và được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpTìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác