Điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện


Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp triển khai hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện đó trước khi triển khai hoạt động.
Điều kiện kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây:
(i) Giấy phép (như giấy phép hoạt động lữ hành nội địa/quốc tế; giấy phép hoạt động viễn thông; giấy phép hoạt động cho thuê hàng hóa, giấy phép hoạt động vận tải…);
(ii) Giấy chứng nhận (như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí, xăng dầu; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thể thao…)
(iii) Chứng chỉ (như chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng…);
(iv) Văn bản xác nhận, chấp thuận (như xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy, xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm…)
(v) Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền (như hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI…)Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác