Tỉnh Cà Mau thành lập Khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam

Ngày 04/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ký Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
 Khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam có địa điểm tại xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, với diện tích 100 ha. Với tổng vốn đầu tư của dự án là 538,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc là chủ đầu tư của Khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam.
Trước đó ngày 06/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. 
UBND tỉnh Cà Mau được giao tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện đự án; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.
Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động các nguồn vốn của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác