Nền kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An tạo dấu ấn mạnh mẽ

Công tác xây dựng và phát triển nền kinh tế, xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An trong những năm qua.

Với sự nỗ lực vượt bậc,trong 5 năm qua, kinh tế Nghệ An phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bềnvững, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định cụ thể các nhiệm vụ chủ yếu và tiến độ triển khai để đảm bảo thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ đạt hiệu quả. Đồng thời, xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ giữa các sở,ngành, các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng đã trở thành phong trào sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành điểm sáng của cả nước. Số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước. Cụ thể, toàn tỉnh đã có 4 đơn vị cấp huyện: Thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh, các huyện: Nam Đàn, Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới; có674 thôn (bản) được UBND các huyện công nhận (trong đó có 570 thôn, bản thuộccác xã miền núi khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 104 thôn bản ở các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới). Nghị quyết Đại hội là 50% số xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng nông thôn mới ở các thôn, bản khu vực khó khăn, biên giới được quan tâm chỉ đạo. Diện mạo nhiều vùng nông thôn khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên, môi trường ngày càng được chú trọng bảo vệ.

Có thể nói, trong những năm vừa qua, Nghệ An đã sự đột phá vượt bậc, liên tục phát triển ổn định, hệ thống hạ tầng từng bước được xây dựng đồng bộ; giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm trong tỉnh và kết nối ra ngoại tỉnh thuận lợi; hạ tầng một số khu công nghiệp lớn đã được đầu tư bài bản; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; nguồn nhân lực dồi dào, tạo ra khả năng thu hút đầu tư tốt hơn trong nhữngnăm tới. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo khá toàn diện. Tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi, tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác