Quy trình thực hiện dự án đầu tư

Để thực hiện một dự án đầu tư tại Việt Nam, tùy thuộc vào tính chất, quy mô, lĩnh vực của dự án dự kiến được triển khai, nhà đầu tư cần thực hiện đầy đủ hoặc một số các trình tự, thủ tục sau: 
Bước 1: Tìm kiếm, lựa chọn địa điểm đầu tư, thực hiện dự án; Quyết định hình thức đầu tư
Bước 2: Chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với các dự án thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư) và Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; 
Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Bước 5: Các loại giấy phép, chấp thuận, phê duyệt khác như:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
- Phê duyệt thiết kế, cấp giấy phép xây dựng (đối với các dự án có hạng mục xây dựng);
- Phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy;
- Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường;
- Giấy phép hoạt động đối với một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác