Các hình thức đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức đầu tư sau:
(i) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
(ii) Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
(iii) Thực hiện dự án đầu tư.
(iv) Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
(v) Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác