FTA Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

GIỚI THIỆU CHUNG
Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) ký ngày 05/05/2015 tại Việt Nam. Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt thực hiện Hiệp định VKFTA tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 20/08/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015.

Để thực hiện cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu trong Hiệp định VKFTA, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VKFTA 2015-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2015.

Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018 bãi bỏ Thông tư 201/2015/TT-BTC. Các nội dung trong Biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định 131/2016/NĐ-CP như mã hàng, tên gọi và mô tả hàng hóa, mức thuế suất cụ thể cho từng mặt hàng, thời gian áp dụng được giữ nguyên theo Thông tư số 201/2015/TT-BTC đã ban hành của Bộ Tài chính.

Thuế suất VKFTA được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ cam kết cắt giảm thuế quan của Việt Nam Hiệp định VKFTA và hướng dẫn chuyển đổi biểu cam kết từ HS 2007 sang HS 2012 trong Hiệp định VKFTA. Biểu thuế VKFTA gồm 9.502 dòng thuế trong đó gồm 9.445 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 57 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số. Lộ trình cắt giảm thuế quan trong Biểu thuế ban hành được áp dụng cho 3 giai đoạn: (i) Từ 01/9/2016 đến 31/12/2016; (ii) Từ 01/1/2017 đến 31/12/2017; (iii) Từ 01/1/2018 đến 31/12/2018

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác