LUẬT DOANH NGHIỆP 2020: NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG GIÚP TẠO THUẬN LỢI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 
TS-LS. Nguyễn Thành Nam
Chức vụ: Giám đốc
Tên đơn vị: Công ty Luật Gattaca (Gattaca Law)

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung.
Cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường. 
Luật doanh nghiệp 2020 bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu , đồng thời quy định doanh nghiệp có thể sử dụng dấu dưới hình thức chữ ký số . Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp mới còn thiết lập cơ chế đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử với hồ sơ điện tử (các dữ liệu theo quy định của pháp luật và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử). Hồ sơ đăng ký này sẽ có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.
Thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư.
Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định thêm về khái niệm “chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết”. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết tên tiếng Anh là Non-voting Depository Receipt, viết tắt là NVDR, đã được quy định tại nhiều nước trên thế giới.  NVDR sẽ giúp thị trường doanh nghiệp Việt Nam thu hút thêm vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn bảo đảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, cổ phần phổ thông có thể được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết. 
Nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông nước ngoài.
Những cải tiến trong các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 đã giúp Việt Nam thoát khỏi vị trí thấp nhất và liên tục tăng bậc trong bảng xếp hạng của Ngân hàng thế giới WB về quản trị doanh nghiệp trong các quốc gia. Quản trị doanh nghiệp tốt và bảo vệ tốt quyền và lợi ích của cổ đông rõ ràng đóng góp quan trọng làm cho doanh nghiệp trở thành một công cụ kinh doanh an toàn, thông qua đó sẽ thúc đẩy huy động vốn đầu tư.
Luật doanh nghiệp 2020 đã tiếp tục nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư bằng cách mở rộng phạm vi, quyền hạn của cổ đông trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sẽ chỉ cần sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (thay vì 10% trong 06 tháng như luật hiện hành) hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty để có quyền (i) xem xét và kiểm tra các tài liệu của công ty, (ii) yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp, và (iii) yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra hoạt động của công ty .
Những thay đổi trên sẽ góp phần tạo nên một khung pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài và thúc đẩy, khuyến khích hoạt động đầu tư vào Việt Nam./.

(Nguồn: Công ty luật GATTACA)

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác