Tình hình Thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tháng 10 năm 2022.

Trong tháng 10 năm 2022 công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động tại khu công nghiệp cơ bản ổn định và phát triển tốt, cụ thể như sau.

Tình hình thu hút đầu tư: 

Tham dự Hội nghị giao Ban đầu tư nước ngoài khu vực phía Nam  và tham dự lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho các địa phương khu vực phía Nam tổ chức tại tỉnh Bình Dương; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 DN, về tăng vốn đầu tư, bổ sung mục tiêu, quy mô và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 DN về cập nhật thông tin nhà đầu tư và tăng vốn đầu tư.

Về giá trị sản xuất công nghiệp: 

(theo giá so sánh năm 2010): 2.086,03 tỷ đồng, tăng 17,92% so với tháng 9/2022, lũy kế là 16.407,45 tỷ đồng, tăng 62,37% so với cùng kỳ năm 2021.

Về doanh thu: 

3.086,35 tỷ đồng (trong đó có 71.873.052 USD tương đương 1.689,02 tỷ đồng), tăng 16,11% so với tháng 9/2022, lũy kế 24.480,71 tỷ đồng, tăng 66,25% so với cùng kỳ năm 2021 (Trong đó: Doanh thu bằng tiền đồng Việt Nam: 1.397,33 tỷ đồng, tăng  4,14% so với tháng 9/2022, lũy kế là 12.218,99 tỷ đồng, tăng 80,45% so với cùng kỳ năm 2021; Doanh thu bằng đô la Mỹ: 71.873.052 USD, tăng 28,31% so với tháng 9/2022, lũy kế là 529.987.663 USD, tăng 59,41% so với cùng kỳ năm 2021).

Nộp Thuế: 

263,66 tỷ đồng, tăng 17,89 lần so với tháng 9/2022, lũy kế là 386,87 tỷ đồng, tăng 146,26% so với  cùng kỳ năm 2021.

Về lao động:

50.615 người, giảm 29 người so với tháng 9/2022, tăng 4.992 người so với cùng kỳ năm 2021 (Trong đó: Lao động trong nước 50.353 người, giảm 26 người so với tháng 9/2022, tăng 5.014 người so với cùng kỳ năm 2021: Lao động người nước ngoài 262 người, giảm 03 người so với tháng 9/2022, giảm 22 người so với cùng kỳ năm 2021).

Về xuất khẩu:

50,11 triệu USD, giảm 21,58% so với tháng 9/2022, lũy kế đến nay, giá trị xuất khẩu đạt 586,23 triệu USD; tăng 58% so với cùng kỳ tháng 2021, đạt 107% so với kế hoạch năm 2022 (là 550 triệu USD).

Về nhập khẩu: 

23,93 triệu USD, giảm 8% so với tháng 9/2022, lũy kế đến nay, giá trị nhập khẩu là 274,42 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021.
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác