Cần Thơ phấn đấu thu hút khoảng 450 triệu USD vốn FDI giai đoạn 2021-2030

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 22-11-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 50/NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng,hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” (Kế hoạch số 42).

Mục tiêu chung của Kế hoạch số 42 của UBND thành phố là tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để thu hút, phát triển nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI); khắc phục những khó khăn, hạn chế về thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố; góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo Kế hoạch này, thành phố phấn đấu thu hút khoảng 450 triệu USD vốn FDI trong giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, phấn đấu vốn FDI đăng ký đạt khoảng 200 triệu USD; vốn thực hiện khoảng 150 triệu USD. Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu vốn FDI đăng ký đạt khoảng 250 triệu USD; vốn thực hiện khoảng 200 triệu USD. Nhiệm vụ đặt ra cho các sở, ngành hữu quan là tập trung nghiên cứu khắc phục tình trạng “vốn mỏng”, chuyển giá, đầu tư “chui”, đầu tư“núp bóng”… Đồng thời, tham mưu thành phố đề xuất bộ, ngành Trung ương xây dựng cụ thể danh mục hạn chế, không thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp với các cam kết quốc tế. Xây dựng các tiêu chí về đầu tư để lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn. Đặc biệt,cần quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật...

Nguồn: baocantho.com.vnTìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác