Trình tự, thủ tục thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp

Việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức kinh tế/doanh nghiệp Việt Nam, trên thực tế, được thực hiện theo các bước sau:
(i) Đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp dự kiến thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần để xem xét, quyết định; đàm phán, ký kết thỏa thuận khung về việc góp vốn, mua cổ phần;
(ii) Mở tài khoản vốn tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.
(iii) Thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần tại Sở KHĐT, nếu thuộc các trường hợp sau:
a) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
b) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp:
- Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 - Có tổ chức kinh tế (mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 
-  Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế (có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế đó
c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh;
(iv) Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên tại Phòng Đăng ký kinh doanh.Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác