Điều kiện góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp Việt Nam

Nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp tại doanh nghiệp Việt Nam
(i) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư; được đầu tư vào những lĩnh vực nào; điều kiện năng lực gì mà nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng);
(ii) Bảo đảm quốc phòng, an ninh (thực hiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần);
(iii) Đảm bảo quy định về điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường thị trấn ven biển ((thực hiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần)Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác