Cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 
(1) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; 
(2) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. 
Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng một trong các điều kiện trên đây.
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác