Giấy phép lao động

Người nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại mục 3.1 nói trên, khi làm việc tại Việt Nam sẽ cần  phải có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp. Nhìn chung, để được cấp giấy phép lao động, người nước ngoài cần có bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
Thời hạn của giấy phép lao động là 2 năm và có thể được gia hạn 1 lần (với thời hạn tối đa 02 năm)
Quy trình cấp giấy phép lao động

Bước 1: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
Bước 2: Xin cấp giấy phép lao động


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác