Một số phương thức để có quyền sử dụng đất thực hiện dự án

Nhà đầu tư có thể xem xét, lựa chọn một trong những phương thức sau đây để có được quyền sử dụng đất/địa điểm để triển khai dự án đầu tư:
- Xin giao đất, thuê đất trực tiếp của nhà nước;
- Thuê hạ tầng tại các khu công nghiệp kèm theo quyền sử dụng đất từ các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;
- Mua hoặc thuê lại nhà xưởng sẵn có của các doanh nghiệp hiện đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp kèm theo quyền sử dụng đất;
- Thuê mặt bằng, địa điểm sẵn có bên ngoài khu công nghiệp (phù hợp đối với những doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, phi sản xuất)Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác