Đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh – BCC

Đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh - BCC
1.1 Đầu tư theo hình thức BCC là hình thức đầu tư theo hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế;
1.2 Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .
1.3 Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận;
1.4 Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp.
1.5 Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung liên quan đến việc  hợp tác kinh doanh tại Hợp đồng BCC không trái với quy định của pháp luậtTìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác