Website đang hoạt động thử nghiệm

Cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm, kiểm chứng thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra NN về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định đến tháng 7/2019

Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN, Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định đến tháng 7/2019.

- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, xem tại đây.

- Danh sách kiểm nghiệm kiểm chứng, xem tại đây

- Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, xem tại đây.

Chi tiết các Quyết định chỉ định, xem tại đây.

Nguồn: Bộ Công Thương 


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác