Website đang hoạt động thử nghiệm

Các hình thức đầu tư kinh doanh

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh theo các hình thức sau đây: 

- Thành lập tổ chức kinh tế

- Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC 

- Các hình thức đầu tư kinh doanh khác theo quy định của pháp luật như thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, nhượng quyền thương mại...
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác