CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
Địa điểm: Hà Nội
Hình thức đầu tư: Mua bán sát nhập
Vốn điều lệ: 150000000000
Vốn nhà nước: 11850000000
Tỷ lệ vốn kêu gọi đầu tư: 7.9 %
Loại cổ phần chào bán: Phổ thông
Số lượng cổ phần đấu giá: 1185000 cổ phần
Giá khởi điểm: 17500 VNĐ/cổ phần
Mệnh giá: 10000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Chào bán cạnh tranh
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại 024. 3822 8915
Fax: 024. 3822 8916
Website: http://vietfracht.vn/

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

(Quyết định số 277/QĐ-ĐTKDV và công văn số 1586/ĐTKDV-ĐT2 ngày 10/08/2017 của SCIC)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

-   Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

-   Điện thoại: 024.3822 8915 - Fax: 024.3822 8916

2. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường biển; Thuê tàu,cho thuê tàu và môi giới thuê tàu; Giao nhận vận tải đường biển, hàng không và đường bộ; Kinh doanh kho bãi và container; Đại lý tàu biển (Chi tiết tại Bản CBTT)
3. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng). Tương ứng: 15.000.000 cổ phần. 
Trong đó:

-   Cổ phần SCIC nắm giữ (7,9% VĐL): 1.185.000 cổ phần.

-   Cổ phần của các cổ đông khác (92,1% VĐL): 13.815.000 cổ phần.

4. Giá khởi điểm: 17.500 VNĐ/cổ phần. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương thức chào bán: Chào bán cạnh tranh 1.185.000 cổ phần
6. Tên tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean

-  Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-  Điện thoại: 024 6275 3844 - Fax: 024 6275 3816 
- Website: 
www.aseansc.com.vn

7. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: (Chi tiết theo Quy chế chào bán cạnh tranh)
8. Thời gian và địa điểm nộp Đơn đăng ký tham gia và tiền đặt cọc: Từ 8h30’ ngày 16/08/2017 đến 15h30’ ngày 24/08/2017 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean.
9. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Trước 15h30’ ngày 25/08/2017 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean. (Chi tiết theo Quy chế chào bán cạnh tranh)
10. Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

-  15h30 ngày 25 tháng 08 năm 2017 tại Công ty CP Chứng khoán Asean.

-   Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc: Theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải và Thuê tàu.

(Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có thể tham khảo hồ sơ trên website:www.aseansc.com.vnwww.scic.vn)

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác