Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm:
- Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật Đầu tư. 
- Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật Đầu tư
- Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này; 
(Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm trên đây trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ).
- Kinh doanh mại dâm; 
- Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; 
- Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. 

Văn bản pháp luật có liên quan:
Luật Đầu tư số 68/2014/QH13
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác