Địa bàn ưu đãi đầu tư

Địa bàn ưu đãi đầu tư gồm: 
- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 
- Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 
Căn cứ vào địa bàn ưu đãi đầu tư nêu trên, Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác