Website đang hoạt động thử nghiệm
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức đầu tư: Mua bán sát nhập
Vốn điều lệ: 818609380000
Tỷ lệ vốn kêu gọi đầu tư: 29.51 %
Loại cổ phần chào bán: Phổ thông
Số lượng cổ phần đấu giá: 24159906 cổ phần
Mệnh giá: 10000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Chào bán cạnh tranh
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại (+84-28) 3969 0973
Fax: (+84-28) 3960 6814
Website: http://www.binhminhplastic.com.vn/

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ- ĐTKDV ngày 05/02/2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMPLASCO), SCIC thông báo về việc bán cổ phần như sau:

I. Thông tin về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Tên cổ phần chào bán             : Cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMPLASCO)                       
Mã giao dịch                            :BMP
Địa chỉ                                     : 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại                                : (84-28) 3969 0973       

Fax                                           : (84-28) 3960 6814

Lĩnh vực kinh doanh chính      : Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa, sản phẩm chủ chốt nhựa vật liệu xây dựng (ống nhựa PVC, ống nhựa PPR ống nhựa HDPE)…
Vốn điều lệ:                              : 818.609.380.000 đồng
II. Thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO:
Loại cổ phần chào bán            : Cổ phần phổ thông
Mệnh giá                                 : 10.000 đồng/cổ phần
Tổ chức tư vấn                        : Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
Tổ chức thực hiện chào bán    : Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
Giá khởi điểm chào bán          : Sẽ được công bố tại ngày 28/02/2018
Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu là: 20.000 cổ phần, bằng chữ: hai mươi nghìn cổ phần.
Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa là: 24.159.906 cổ phần (tương ứng 29,51% vốn điều lệ BMPLASCO) (bằng chữ: Hai mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm lẻ sáu cổ phần).
Bước khối lượng: 10 cổ phần (bằng chữ: mười cổ phần) 
Bước giá: 100 đồng (một trăm đồng)
Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Tổng khối lượng tương ứng với mức giá phải bằng tổng khối lượng cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua.
Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.
Thời gian, địa điểm phát đơn, làm thủ tục nộp hồ sơ đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ ngày 28/02/2018 đến 16h00 ngày 08/03/2018 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế, được công bố trên website của SCIC, SSI, HOSE và BMPLASCO)

Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.
Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham gia chào bán cạnh tranh:

Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh – Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian: 9h00 đến 14h00 ngày 09/03/2018

Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán và ký hợp đồng:

Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh – Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 09/03/2018

Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: muộn nhất là ngày 20/03/2018
Phương thức chuyển nhượng cổ phần: SCIC thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (theo hướng dẫn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 8233/UBCK-QLCB ngày 06/12/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc thanh toán và chuyển nhượng cổ phiếu của SCIC tại các công ty cổ phần)

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem Bản Công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh tại websitecủa SCIC, SSI, HOSE, BMPLASCO và các Đại lý chào bán cạnh tranh theo danh sách đính kèm Quy chế) 

Tài liệu đính kèm :

Tại đây

6. Hướng dẫn nhà đầu tư

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác